Logotipo Archivo General de Indias

"Ku - Chin hsing - shêng Chih t'u".

Archivo General de Indias, MP-FILIPINAS,5