Lletres i àpoques de sous de gent d'armes: documents sobre soldats i fogatge

Identity statement area

Supplied Title:

Lletres i àpoques de sous de gent d'armes: documents sobre soldats i fogatge

Parallel title:

Cartas y ápocas de sueldos de gente de armas: documentos sobre soldados y fogaje

Reference number:

ACA,GENERALITAT,Serie G,134

Date of creation:

1516  -  1527

Level of description:

Unidad Documental Simple_en

Reference code:

ES.08019.ACA//ACA,GENERALITAT,Serie G,134

Context

Archival History:

Biography / Administrative history:

Name of the creator(s):

Diputación del General de Cataluña

Content and Structure

Scope and Content:

Contingut:
- Original del procés mogut davant el Consistori dels diputats pel noble Guillem de Josa contra el noble Dimes de Requesens per la percepció indeguda de salari com a jutge de greuges
(1515-1516; fol. 1-19 1ª num.)
- Minuta d'una carta dels diputats a l'emperador Carles sobre la confirmació per part de Roma dels capítols de la Cort general de Lleida referents al inquisidors i a la croada
(1516-08-14, Barcelona; fol. 20 1ª num.)
- Àpoca de 48 lliures firmada pel procurador de Galceran de Vilanova, donzell, de la capitania del noble Alfonso de Cardona, als diputats per raó del seu sou de tres mesos
(1520-02-05, Barcelona; fol. 21 1ª num.)
- Minuta d'una circular dels diputats notificant el nomenament de Berenguer d'Oms, fill del capità reial de les galeres del mateix nom, com a substitut del seu pare en la capitania de la gent d'armes
(1516-09-22, Barcelona; fol. 22 1ª num.)
- Esborrany d'una carta dels diputats a l'infant Enric sobre el fogatge, la percepció del qual es veu impedida pel procurador reial al comtat d'Empúries
(1516-05-22, Barcelona; fol. 23 1ª num.)
- Sumari de les àpoques firmades per la gent d'armes en poder del notari Pau Renard
(s.d.; fol. 24-25 1º num.)
- Certificació firmada per Pere Falguers, notari de Perpinyà, sobre una constitució de procurador feta per Joan de Luna, donzell, el 3 de novembre de 1519, per cobrar el seu sou com a home d'armes de la capitania del noble Dimes de Requesens
(s.d.; fol. 26 1ª num.)
- Acta notarial de la requisició feta per Francesc Rovira, mercader de Cardona, col·lector del fogatge, a Jaume Serra, canonge de Sant Jaume de Calaf, per pagar-lo; el qual replica que els canonges del seu monestir no hi són obligats. Notari, Jaume Comajuncosa
(1516-04-24, Calaf; fpl. 27 1º num)
- Minuta de dues cartes dels diputats sobre la substitució de Francí Saporta, difunt, com a col·lector del fogatge al comtat de Prades
([1516]-08-14, Barcelona; fol. 28 1º num)
- Trasllat autèntic de l'acta de la presentació feta pel nunci de la diputació a un dels cònsols de Castelló d'Empúries d'un cartell de la comissió mixta manant peremptòriament pagar el fogatge. Notari, Joan Castelló
(1517-12-21, Castelló d'Empúries; fol. 29 1º num.)
- Carta autògrafa de Cosme de Vallgornera als diputats renunciant en favor de Galceran de Vilanova a certes accions intentades
(1520-03-16, Peralada; fol. 30 1º num.)
- Memorial autògraf de mossèn Agullana a mossèn Prats sobre certes gestions en relació amb la capitania i el sou de la gent d'armes
(s.d.; fol. 31a 1ª num.)
- Comunicat autògraf del noble Alonso de Cardona als diputats sobre la capitania de Galceran de Vilanova
(1520-03-09; fol. 31b 1ª num.)
- Minuta d'una carta dels diputats a Miquel Domingo, col·lector del fogatge de la col·lecta de Girona, de donar fermances i retre comptes dels ròssecs
(1516-08-08, Barcelona; fol. 32 1ª num.)
- Carta original del "duc i conestable" als diputats perquè forcin el noble Bernat de Cruïlles a satisfer el que deu a Rafel Agullana
(1516-03-04, Sabadell; fol. 33 1ª num.)
- Carta original de Miquel Esteve, collidor dels drets del General a Camprodon, als diputats sobre diverses dificultats en l'exercici del seu càrrec
(1516-09-16, Camprodon; fol. 34 1ª num.)
- Carta anònima denunciant als diputats el nomenament irregular de certs homes d'armes i la destitució de Miquel de Vilarnau
(s.d.; fol. 35 1ª num.)
- Relació autenticada de les despeses de correus fetes pels fogatgers dels comtats de Rosselló i Cerdanya. Notari, Joan Puigmitjà, de Vilafranca de Conflent
(s.d.; fol. 36-37 1ª num.)
- Certificació de l'acta de presentació per part de Joan-Pere Galia, receptor del dret d'entrades i eixides de Perpinyà, als cònsols de la vila d'una cèdula requerint-los a pagar el fogatge
(1516-04-15, Perpinyà; fol. 38 1ª num.)
- Minuta de dues cartes de la comissió mixta al degà i capítol de Lleida perquè mantinguin íntegres les retribucions del canonge Berenguer Tort mentre actuarà en dita comissió
(1513-12-07, Barcelona; fol. 39 1ª num.)
- Notes sobre àpoques de soldats
(1516; fol. 40 1ª num.)
- Notificació firmada pel notari Lluís-Carles Mir de la procuració atorgada per Pere Oliva, burgès de Perpinyà, home d'armes de la capitania del noble Joan Hostalrich Sabastida, el 3 de març de 1516, per cobrar el seu sou
(s.d.; fol. 41 1ª num.)
- Minutes de cartes del diputats al cònsols de Perpinyà i a d'altres sobre la col·lecta de les restes del fogatge
(1516-06-23 i 30, Barcelona; fol. 42 1ª num.)
- Carta del noble Alonso de Cardona als diputats en creença d'un criat seu
(1520-03-20; fol. 43 1ª num.)
- Minuta d'una carta dels diputats al fogatjadors de Girona adjuntant.los Miquel Ferrer
(1516-08-08; fol. 44 1ª num.)
- Minuta d'una carta dels diputats al fogatjadors de Girona adjuntant.los Miquel Ferrer
(1516-07-01; fol. 45 1ª num.)
- Carta de Gaspar sa Franquesa als diputats explicant les gestions fetes a Castelló d'Empúries per mirar de cobrar el fogatge
(1516-05-19, Castelló d'Empúries; fol. 46 1ª num.)
- Súplica de Rafel Molera a la comissió mixta reclamant el sou del seu fill Antoni Molera, donzell, com a home d'armes de la capitania del governador del Rosselló. A continuació hi ha la provisió que hi fou dictada
(1516-03-17; fol. 47 1ª num.)
- Trasllat autèntic de l'acta notarial de la presentació per part del nunci de la Casa de la Diputació al veguer del comtat d'Empúries d'una carta dels diputats sobre l'exacció del fogatge
(1517-12-21, Castelló d'Empúries; fol. 48 1ª num.)
- Àpoca de 48 lliures firmada per Joan Sancho Navarro, de la capitania de Joan de Montcada, als diputats pel sou d'ell com a home d'armes i de Miquel Juncosa com a cavaller de la geneta
(1520-02-05, Barcelona; fol. 49 1ª num.)
- Breu llistat de soldats que han firmat àpoca del sou el dia 17 de març de 1516
(s.d.; fol. 50 1ª num.)
- Carta autògrafa de Joan-Pere Galia, receptor del fogatge a Perpinyà, sobre les seves gestions davant els cònsols
(1516-04-22, Perpinyà; fol. 51 1ª num.)
- Carta autògrafa de Francesc Rovira als diputats sobre el cobrament del fogatge de Solsona
(1516-06-19, Cardona; fol. 52 1ª num.)
- Minuta d'una carta dels diputats a Pedro de Capdevila, procurador general al comtat d'Empúries, sobre l'exacció del fogatge
([1516]-03-12, Barcelona; fol. 53 1ª num.)
- Minuta d'una carta dels diputats als comissaris del fogatge a la vegueria de Girona sobre l'exacció del fogatge
([1516]-03-12, Barcelona; fol. 54 1ª num.)
- Carta autògrafa de "Luis Cante" a mossèn Jorba consentint el pagament del sou a la gent d'armes
(s.d.; fol. 55 1ª num.)
- Minuta d'una carta del diputats a Pedro de Capdevila, procurador general del comtat d'Empúries, sobre l'exacció del fogatge
(1516-04-26, Barcelona; fol. 56 1ª num.)
- Certificació firmada pel notari Miquel Sumes del nomenament de substitut fet pel procurador de Jaume Alemany, donzell domiciliat a Ripoll, en la persona de Pere Sumes, argenter de Barcelona, el 28 de maig de 1516
(s.d.; fol. 57 1ª num.)
- Esborrany d'una carta [dels diputats] amb una llista de personatges que deuen pertànyer a alguna comissió
1516-02-11, Barcelona; fol. 58 1ª num.)
- Minuta d'una carta dels diputats al diputat local de Camprodon sobre l'exacció del fogatge
(1516-06-09, Barcelona; fol. 59 1ª num.)
- Cèdula notarial referent a cessions
(s.d.; fol. 60 1ª num.)
- Minuta d'una carta dels diputats al capità Dimes de Requesens sobre el sou de la gent d'armes
(1516-05-26, Barcelona; fol. 61a 1ª num.)
- Minuta d'una carta dels diputats a un innominat sobre la designació de Nicolau Albanell com a receptor del fogatge i dels drets del general a Tarragona
([1516]-05-28, Barcelona; fol. 61b 1ª num.)
- Minuta o esborrany de la carta dels diputats a un innominat sobre la designació de Nicolau Albanell com a receptor del fogatge i dels drets del general a Tarragona
(1516-05-28, Barcelona; fol. 62 1ª num.)
- Àpoca de 37 lliures i 16 sous firmada pel procurador del noble Joan de Requesens i de Santcliment als diputats en concepte del seu sou com a capità de la gent d'armes
(1516-09-19, Barcelona; fol. 63 1ª num.)
- Minuta de la intimació feta per la comissió mixta als capitans per conduir a la frontera del Rosselló la gent que ja ha rebut soldada. Al dors hi ha l'acta notarial de les respostes donades pels capitans Guerau de Queralt, Dimes de Requesens i Alfons de Cardona el 16 d'abril de 1516
(s.d.; fol. 64 1ª num.)
- Minuta d'una carta dels diputats a l'arquebisbe de Saragossa excusant-se de no haver donat plaça a un home d'armes que ell els havia recomanat
(s.d.; fol. 65 1ª num.)
- Súplica presentada per Francí Murtra, corredor d'orella de Barcelona, [als diputats] sobre la reducció d'un cens gravós que ha de pagar per una casa del carrer d'en Vidal
(s.d.; fol. 66 1ª num.)
- Còpia d'una carta de l'emperador Carles al duc de Cardona sobre la concessió d'una capitania al fill del noble Berenguer d'Oms, capità general de les galeres reials
(1516-07-06, Brussel·les; fol. 67 1ª num.)
- Carta original del duc de Cardona als diputats comunicant-los l'admissió de Berenguer d'Oms com a capità, complint un manament reial del quals els envia còpia. Al dors hi ha notes de presentació
(1516-10-08, Arbeca; fol. 68 1ª num.)
- Carta original del noble Joan de Montcada a la comissió mixta comunicant-los la mort de la seva muller i la designació nominal per a certes places de gent d'armes
(1516-04-21, Serós; fol. 69 1ª num.)
- Nota de comptes particular
(s.d.; fol. 70 1ª num.)
- Minuta d'una carta dels diputats a l'emperador Carles sobre la confimació a Roma dels capítols de la Cort general darrera del rei Ferran que condicionen el subsidi i, de retruc, el sou de la gent d'armes
(s.d.; fol. 71 1ª num.)
- Presentació de fermances feta per Joan-Miquel Botaller, ciutadà de Tortosa, nomenat col·lector del fogatge, en les persones de Lluís Oliver i Joan Ferrer, també de Tortosa
(1516-06-21, Tortosa; fol. 72 1ª num.)
- Carta original de l'infant Enric als diputats pregant-los que no exigeixin íntegrament el fogatge que havia estat establert per a Castelló d'Empúries, atenent la seva despoblació actual
(1516-02-29, La Vall d'Uixó; fol. 73 1ª num.)
- Àpoca de 125 lliures firmada per Miquel-Joan Gralla, capità de la gent d'armes, al diputats per raó del seu sou
(1516-07-12, Barcelona; fol. 74 1ª num.)
- Minuta de la circular de la comissió mixta a les autoritats de les poblacions del comtat d'Empúries ordenant-los facilitar l'exacció del fogatge no obstant els impediments posats pel procurador
(1516-04-28, Barcelona; fol. 75 1ª num.)
- Minuta de dues cartes dels diputats al procurador del comtat d'Empúries i al nunci de la Diputació sobre l'ecxacció del fogatge en dit comtat
(1516-05-14, Barcelona; fol. 76 1ª num.)
- Esborrany de la comissió feta pels diputats a Gaspar sa Franquesa per a l'exacció del fogatge del comtat d'Empúries
(s.d.; fol. 77a 1ª num.)
- Minuta de la circular de la comissió mixta a les autoritats de la vegueria d'Agramunt ordenant-los facilitar l'exacció del fogatge
(1516-05-08, Barcelona; fol. 77b 1ª num.)
- Compte de les despeses fetes pels escrivans de la Cort general de 1512 en llibres, paper i pergamins
(s.d.; fol. 78-79 1ª num.)
- Minuta d'una carta dels diputats a l'emperador Carles sobre la confirmació per part de Roma de certs capítols concordats en Cort general en temps del rei Ferran
(1516-08-14, Barcelona; fol. 80 1ª num.)
- Minuta d'una carta dels diputats als cònsols de Castelló d'Empúries sobre l'exacció del fogatge
(1516-08-11, Barcelona; fol. 81 1ª num.)
- Bitllet del notari Guerau-Joan Coromina al notari Vilana comunicant-li dues cessions de sou fetes per dos soldats de la capitania del duc de Cardona
(1516-01-19; fol. 82 1ª num.)
- Certificat autògraf del notari Francesc Jovells, de Barcelona, com a tinent les escriptures del notari Rafel Cervera, sobre la procuració feta pel noble Dimes de Requesens i de Santcliment a la seva muller Caterina el 29 d'abril de 1511
(s.d.; fol. 83 1ª num.)
- Notes particulars
(s.d.; fol. 84 1ª num.)
- Bitllet del notari Prats al notari Lunes comunicant-li la procuració feta per Ramon Xatmar en Joan-Vicenç de Terrades per al cobrament del seu sou el 14 de maig de 1515
(s.d.; fol. 85 1ª num.)
- Carta original de Tomàs Vidal als diputats contant els impediments posats pel procurador del comtat d'Empúries a l'exacció del fogatge
(1516-10-23, Castelló d'Empúries; fol. 86 1ª num.)
- Carta d'Alonso d'Aragó als diputats sobre l'admissió d'un recomanat seu en la seva capitania
(1516-02-20, Saragossa; fol. 87 1ª num.)
- Nota de la subrogació feta per Joan-Carles de Bellafilla en la persona de Guillem Jordà com a fogatger el 28 d'abril de 1516
(s.d.; fol. 88 1ª num.)
- Nota sobre la cessió de drets feta pel noble Joan de Requesens el 18 de setembre de 1516
(s.d.; fol. 89 1ª num.)
- Minuta d'una carta dels diputats a un innominat sobre l'exacció del fogatge
(1517-07-03, Barcelona; fol. 90 1ª num.)
- Llista de diputats locals, destinataris, pel que sembla, d'alguna circular
(s.d.; fol. 1 2ª num.)
- Còpia registral del nomenament de capitans i repartiment de la gent d'armes fets pel rei Ferran
(1516-01-21, Madrigalejo; fol. 2a 2ª num.)
- Designació de la seva gent d'armes feta pel capità Dimes de Requesens
(1516-01-29; fol. 2b 2ª num.)
- Àpoca de 233 lliures firmada pel capità Dimes de Requesens als diputats pel sou de la gent d'armes
(1516-01-31; fol. 3 2ª num.)
- Designació de la gent d'armes de Joan Hostalrich Sabastida
(s.d.; fol. 4 2ª num.)
- Nota registral de dues àpoques de dos homes d'armes de la capitania de Joan Hostalrich Sabastida
(1516-02-13, Barcelona; fol. 5 2ª num.)
- Designació de la gent d'armes del duc de Cardona
(s.d.; fol. 6 2ª num.)
- Còpia registral de dues cartes dels diputats a un innominat sobre la mostra de la gent d'armes
(1516-02-11, Barcelona; fol. 7 2ª num.)
- Acta notarial de la mostra de tota la gent d'armes, juraments, etc.
(1516-02-20 i 21; fol. 8-20 2ª num.)
- Àpoques del sou firmades per la gent d'armes als diputats entre el 25 de febrer i el 6 de maig de 1516
(1516-02-25/1516-05-06; fol. 21-35 2ª num.)
- Còpia registral del nomenament fet per la comissió mixta en la persona de Miquel Orrit com a collidor del fogatge a la col·lecta de Lleida. Idem a Joan Magrià per a la vila de Camprodon
(1516-04-20, Barcelona; fol. 36 2ª num.)
- Caucions prestades per alguns fogatgers el 18 i 30 d'abril de 1516
(1516-04-18 i 30; fol. 37a 2ª num.)
- Àpoques de gent d'armes firmades el 10 i 26 de maig de 1516
(1516-05-10 i 26; fol. 37b 2ª num.)
- Còpia registral de cartes i instruments referents a la percepció del fagatge i el compliment de sou de la gent d'armes entre el 28 d'abril i el 19 d'agost de 1516
(1516-04-28/1516-08-19; fol. 38-43 2ª num.)
- Àpoques de gent d'armes firmades entre el 27 de maig de 1516 i el 22 de desembre de 1522
(1516-05-27/1522-12-22; fol. 43-119 2ª num.)
- Llistes de gent d'armes i quantitats d'àpoques firmades el març de 1516
(1516; fol. 1-11 3ª num.)
- Designació de la gent d'armes de Joan de Montcada
(1516-02-23; fol. 12 3ª num.)
- Còpia del plec de testimonis produïts per Joana Bianya de la Roca sobre la successió del seu fill, Galceran de Castre, fill natural de Pere de Castre, vescomte de Canet
(1526-11-24/1526-12-24; fol. 12bis-40 3ª num.)
- Procés actuat a la cort del veguer del Rosselló sobre la successió de Galceran de Castre, fill natural de Pere de Castre, vescomte de Canet
(1526-11-03/1527-01-12; fol. 41-67 3ª num.)
- Certificació firmada per Pere Baget, notari de Perpinyà, sobre la procuració feta per Joana Bianya, hereva del seu fill Galceran de Castre, fill natural del vescomte de Canet, mort intestat, en la persona de Dalmau de Castre, per ocupar els béns del seu fill, el 20 de novembre de 1526
(s.d.; fol. 68 3ª num.)
- Certificació autògrafa d'Eloi-Joan Escapolat, notari de Montbrió, sobre la procuració feta per Francisco de Salazar, donzell domiciliat a la vila de Mora, en la persona de Jaume Pau, ciutadà de Barcelona, el primer de juliol de 1521
(s.d.; fol. 69 3ª num.)
- Certificació firmada pel notari Andreu-Miquel Mir, de Barcelona, de la procuració autoritzada per Lluís-Carles Mir, feta per fra Gaspar Desllor, de l'orde de Sant Joan de Jerusalem, en les persones de Francesc-Sebastià Terrades, Perot Terrades i Galceran Desllor, ciutadà de Barcelona, el 22 de maig de 1516
(s.d.; fol. 70 3ª num.)
- Carta del duc de Cardona als diputats certificant el nom d'un home d'armes que li havia escrit el seu memorial
(1521-05-05, La Forest; fol. 71 3ª num.)
- Llista d'àpoques firmades per gent d'armes el gener i febrer de 1520
(1520-01 i 02; fol. 72-75 3ª num.)
- Nota particular
(s.d.; fol. 76 3ª num.)
- Carta de Tomàs Vidal als diputats sobre les gestions fetes a Castelló d'Empúries
(1517-12-21, Castelló d'Empúries; fol. 77 3ª num.)
- Suma global dels diners lliurats als capitans de la gent d'armes
(s.d.; fol. 78 3ª num.)
- Nota particular
(s.d.; fol. 79 3ª num.)
- Llista de llocs del comtat d'Empúries
(s.d.; fol. 80 3ª num.)
- Nota particular
(s.d.; fol. 81 3ª num.)
- Nota d'àpoca d'un home d'armes
(s.d.; fol. 82 3ª num.)
- Certificació firmada per Pere Celitons, notari de Barcelona, de la procuració feta per Francesc Andreu, cavaller de Perpinyà, en la persona de Francesc Setantí, el 17 d'octubre de 1519
(s.d.; fol. 83 3ª num.)
- Certificació firmada per Andreu-Miquel Mir, notari de Barcelona, de la procuració feta per Rafel de Caldes, donzell, en la persona de Joan-Guerau Coromines, notari de Barcelona, el 24 de novembre de 1519
(s.d.; fol. 84 3ª num.)
- Certificació firmada per Miquel Sans, notari de Barcelona, de la procuració feta per Francesc-Sebastià de Terrades, ciutadà de Girona, en la persona de Rafel Agullana, el 28 de març de 1519
(s.d.; fol. 85 3ª num.)
- Actes notarials de col·lació de canongies de la Seu de Barcelona el 13 de gener de 1520
(s.d.; fol. 86 3ª num.)
- Nota d'un àpoca d'un home d'armes el 30 de gener de 1520
(s.d.; fol. 87 3ª num.)
- Procuració feta per Lluís Calser, cavaller de Perpinyà, home d'armes de la capitania de Joan Hostarilch Sabastida, en la persona de Joan Ubach, mercader de Barcelona, per a la percepció del seu sou
(1516-07-12, Perpinyà; fol. 88 3ª num.)
- Llista d'homes d'armes i genets de la capitania del duc de Cardona, firmada per ell mateix
(1520-01-22, Barcelona; fol. 89 3ª num.)
- Llista d'homes d'armes i genets de la capitania de Pere de Cardona, governador de Catalunya, firmada per ell mateix
(s.d.; fol. 90-91 3ª num.)
- Llista d'homes d'armes i genets de la capitania d'Alonso de Cardona, firmada per ell mateix
(1520-01-27, Barcelona; fol. 92 3ª num.)
- Llista d'homes d'armes i genets de la capitania de Dimes de Requesens, firmada per ell mateix, amb una nota autògrafa sobre la correcció d'un nom
([1520]-02-13, Barcelona; fol. 93-94 3ª num.)
- Llista d'homes d'armes i genets de la capitania de Joan Hostalrich Sabastida, governador del Rosselló, firmada per ell mateix
(s.d.; fol. 95 3ª num.)
- Llista d'homes d'armes i genets de la capitania de Guerau de Queralt, firmada per ell mateix
(s.d.; fol. 96 3ª num.)
- Certificació firmada per Jaume Seguí, notari de Barcelona, de la procuració feta per Honorat Canta, burgès de Perpinyà, en la persona de Jaume Lombart, mercader de Barcelona, el 21 de desembre de 1519
(s.d.; fol. 97 3ª num.)
- Llista d'homes d'armes i genets de la capitania Miquel-Joan Gralla
(1520-02-16; fol. 98 3ª num.)
- Carta de compliment de Joan de Montcada al notari Joan Vilana, que acaba en creença d'un criat seu
(1520-02-14, Serós; fol. 99 3ª num.)
- Llista d'homes d'armes i genets de la capitania de Joan de Montcada, firmada per ell mateix
(s.d.; fol. 100 3ª num.)
- Àpoca de 48 lliures firmada per Francesc des Pla, home d'armes de la capitania de Miquel-Joan Gralla, als diputats pel seu salari
(1520-02-03, Barcelona; fol. 101 3ª num.)
- Minuta de l'àpoca de 16 lliures firmada pels procuradors de Francesc de Vallgornera i de Galceran de Vilanova als diputats pel seu sou com a gent d'armes de la capitania d'Alfonso de Cardona
(1521-04-09, Barcelona; fol. 102 3ª num.)
- Carta de Joan Prats, notari de Barcelona, a Gaspar Barrot, notari de Girona, sobre la ferma de la minuta de l'àpoca de 16 lliures firmada pels procuradors de Francesc de Vallgornera i de Galceran de Vilanova als diputats pel seu sou com a gent d'armes de la capitania d'Alfonso de Cardona
(1521-04-18 i 26; fol. 103 3ª num.)
- Llista de collidors del fogatge
(1516-04-12; fol. 104 3ª num.)
- Notes
(s.d.; fol. 105 3ª num.)
- Súplica de Ramon de Suelves als diputats reclamant el seu salari com a genet
(s.d.; fol. 106 3ª num.)
- Minuta del compromís firmat per Jaume Bastida als diputats per retornar-los les 54 lliures que li han donat pel seu salari com a home d'armes, en el cas que Joan de Montcada no l'inclogui a la seva capitania
(s.d.; fol. 107 3ª num.)
- Minuta de l'acta notarial de publicació de testament de Maria, vidua de Bernat Vidal
(1437-06-10, Barcelona; fol. 108 3ª num.)
- Àpoca de 48 lliures firmada pel procurador de Joan-Climent sa Cirera, donzell, de la cpitania de Guerau de Queralt, als diputats pel seu salari
(s.d.; fol. 109 3ª num.)
- Provisió reial nomenant els capitans i repartint la gent d'armes pagada per la Cort general de Catalunya. Conté un segell de placa
(1516-01-21, Madrigalejo; fol. 110 3ª num.)
- Nota de la presentació de la Provisió reial nomenant els capitans i repartint la gent d'armes pagada per la Cort general de Catalunya als diputats el 29 de gener de 1516
(s.d.; fol. 111 3ª num.)
- Certificació expedida per Pere Martí, notari de Barcelona, de la procuració feta per Bertran de la Sala, donzell de Perpinyà, en la persona de Pere Sala, gendre seu, el 12 d'abril de 1519
(s.d.; fol. 112 3ª num.)
- Nota notarial d'una àpoca firmada per Pere Sala, procurador de Bertran de la Sala, donzell de Perpinyà
(1520-02-03; fol. 113 3ª num.)
- Bitllet autògraf de Joan Vilanant a mossèn Pau comunicant-li l'àpoca firmada per Joan de l'Orde, donzell, el 3 de febrer de 1520
(1520-02-03; fol. 114 3ª num.)
- Minuta del compromís firmat per Jaume Bastida als diputats per retornar-los les 54 lliures que li han donat pel seu salari com a home d'armes, en el cas que Joan de Montcada no l'inclogui a la seva capitania
(s.d.; fol. 115 3ª num.)
- Minutes de les àpoques firmades pels homes d'armes de la capitania del duc de Cardona, Guerau de Queralt, Pere de Cardona, Alonso de Cardona, Joan de Montcada i mossèn Gralla, entre el primer de març i el 30 de maig de 1516
(1516-03-01/1516-05-30; fol. 116-126 3ª num.)
- Procuradió feta per Joan de Castro, cavaller docmiciliat a Lleida, en la persona del canonge Lluís de Montsuar per cobrar dels diputats el seu salari per la custòdia del castell de Perpinyà
(1521-10-13, Lleida; fol. 127 3ª num.)
- Nota particular sobre el testament atorgat per Perot Franch, cavaller, el 4 d'abril de 1512
(s.d.; fol. 128 3ª num.)
- Procuració feta per Pere de Montagut, àlies de Rocacorba, donzell domiciliat a Olot, en la persona de Miquel-Marc de Montagut, per cobrar dels diputats les 54 lliures de salari corresponent a aquest, nét o nebot seu, de les quals li ha fet cessió expressa
(1516-09-16, La Presa; fol. 129 3ª num.)
- Procuració feta per Gaspar des Vivers, donzell de Perpinyà, en la persona de Joan Ubach, mercader de Barcelona, per cobrar dels diputats el seu sou com a home d'armes de la capitania del noble Dimes de Requesens
(1521-01-02, Perpinyà; fol. 130 3ª num.)
- Procuració feta per Francesc de Vallgornera, clergue i donzell domiciliat a Peralada, en les persones de Joan de Margarit, canonge de Girona, i Cosme de Vallgornera, donzell germà seu, per cobrar dels diputats el seu sou com a home d'armes de la capitania del noble Alonso de Cardona
(1520-03-04, Girona; fol. 131 3ª num.)
- Procuració feta per Rafel de Puigpardines, donzell del lloc de La Camallera, en les persones de Pere Polles, cotoner de Barcelona, i Dalmau Prat, escrivà de Figueres, per cobrar dels diputats el seu sou com a home d'armes de la capitania del duc de Cardona
(1520-10-05, Figueres; fol. 132 3ª num.)

Conditions of Access and Use

General Conditions of Access:

©MECD. Archivos Estatales (España). La difusión de la información descriptiva y de las imágenes digitales de este documento ha sido autorizada por el titular de los derechos de propiedad intelectual exclusivamente para uso privado y para actividades de docencia e investigación. En ningún caso se autoriza su reproducción con finalidad lucrativa ni su distribución, comunicación pública y transformación por cualquier medio sin autorización expresa y por escrito del propietario.

State of conservation:

Good

Extent and medium

1 Libro(s) .  Son pergaminos los documentos foliados como: 21, 27, 63 (1ª num.), 88, 109, 126, 129-132 (3ª num.) Sello de placa al folio 110.